Strefa klienta:        |   Rejestracja
Newsletter:    
Poczta:     

strona główna informacje o nas vademecum obiekty noclegowe partnerzy reklama kontakt z nami
Typ obiektu:
Położenie:
Cena od: Cena do:
   
Aktualności
Kochani, Urlopbezbarier.pl - serwis turystyczny adresowany nie tylko do osób niepełnosprawnych wznawia działalność. Naszym nowym znajomym ... wiecej
... to śmiała idea połączenia nauk przyrodniczych z zabytkami architektury militarnej, dalekimi od tradycyjnych ekspozycji muzealnych, ... wiecej
Akcja "Bliżej wody" to jedna z wielu akcji, organizowanych ... wiecej

Sonda

Gdzie spędzisz urlop w 2016?
Jak przystosować hotel, pensjonat, kwaterę agroturystyczną do potrzeb niepełnosprawnych gości?

Pytanie o dostępność miejsca noclegowego do potrzeb osoby niepełnosprawnej wielu z urlopowiczów nurtuje najczęściej w obliczu zbliżającego się urlopu. Właścicieli  budynków zamieszkania zbiorowego – czyli tych,  przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania, taki jak hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko turystyczne, natomiast bardziej od pytania „czy?”  Interesuje  „JAK?” -  Jak przystosować obiekt noclegowy by był dostępny dla osób  niepełnosprawnych. W tym tekście postaramy się przybliżyć trochę tą tematykę i  odpowiedzieć  jeżeli nie na wszystkie to zapewnie na wiele z nurtujących, hotelarzy i kwaterodawców  pytań.  

W myśli Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)  wraz ze zmianami  w  dniu  26-02-2003 Dz.U. 2003 Nr 33 poz. 270,  27-05-2004 Dz.U. 2004 Nr 109 poz. 1156  Załącznik 1, 01-01-2009  Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1238 §1 07-04-2009r  Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1  2009-07-08 Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1 obiekty  te powinny spełniać następujące warunki: 

 Dojścia i dojazdy  

Do wejść  powinny być doprowadzone utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać. 

Miejsca  postojowe dla samochodów osobowych  

Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Ich liczbę i sposób urządzenia  należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.    

Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania. Powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.  

Stanowiska postojowe w garażu, przeznaczone dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, powinny mieć zapewniony dojazd na wózku inwalidzkim z drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony, o szerokości nie mniejszej niż 1,2 m.  

Miejsce gromadzenia odpadów stałych         

Miejsca do gromadzenia odpadów stałych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych    

Zieleń i urządzenia rekreacyjne  

W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.  

Ogrodzenia         

Furtki w ogrodzeniu nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.  

Budynki i pomieszczenia  

W budynku zamieszkania zbiorowego  wyposażanym w dźwigi, należy zapewnić dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dźwigowego do istniejącego budynku dopuszcza się usytuowanie drzwi przystankowych na poziomie spocznika międzypiętrowego, jeżeli zostanie zapewniony dostęp do kondygnacji użytkowej osobom niepełnosprawnym.
W budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposażanym w dźwigi należy wykonać pochylnię lub zainstalować odpowiednie urządzenie techniczne, umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierającej miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej, niewymagającym wyposażenia w dźwigi, należy zainstalować urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi, z których mogą korzystać.

Wejścia  

Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym.

W wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych, oraz spełnienia wymagań dotyczących dróg ewakuacyjnych. .W budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych dla osób starszych oraz niepełnosprawnych zabrania się stosowania stopni schodów z noskami i podcięciiami

Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom dotyczącym bezpieczeństwa ich użytkowania, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m.
Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 × 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku

Urządzenia higieniczno sanitarne  

Kabina natryskowa zamknięta, z urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 2,5 m2 i szerokość co najmniej 1,5 m oraz być wyposażona w urządzenia wspomagające, umożliwiające korzystanie z kabiny zgodnie z przeznaczeniem.  

W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez:
1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 × 1,5 m,
2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów,
3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a także jednego natrysku, jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia,  
4) zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.

Dopuszcza się stosowanie pojedynczego ustępu dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka oddzielającego od komunikacji ogólnej. W ustępie publicznym co najmniej jedna kabina powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.     

© 2010 urlopbezbarier.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, system cms: NetCoding.pl